Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deferentially /,defə'ren∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] tôn trọng, [một cách] tôn kính