Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deferential /defə'ren∫l/  

  • Tính từ
    tôn trọng, tôn kính

    * Các từ tương tự:
    deferentially