Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hoãn, ngưng (họp)
  việc xét xử hoãn lại một tuần
  the court will adjourn for lunch
  tòa ngưng họp để ăn trưa
  dời sang một chỗ khác (nhóm người hội họp)
  sau bữa ăn tối, tất cả chúng tôi dời sang buồng khách

  * Các từ tương tự:
  adjournment