Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xếp (sách…) lên giá
  xếp xó; hoãn lại
  kế hoạch xây một nhà hát mới đã bị hoãn lại vì thiếu tiền
  Động từ
  (+ away, down, off)
  dốc thoai thoải
  the shore shelve down to the sea
  bãi biển dốc thoai thoải dần ra biển

  * Các từ tương tự:
  shelved, shelves