Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ to)
  nhậm [chức]; lên [ngôi]
  accede to an office
  nhậm chức
  nữ hoàng Victoria lên ngôi năm 1837
  đồng ý, tán thành (một đề nghị, một ý kiến …)
  cuối cùng bà ta đồng ý lời thỉnh cầu của chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  accedence, acceder