Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự theo, sự làm theo (thường là vì tôn trọng)
    in deference to somebody (something)
    để theo ý, để tôn trọng
    họ cưới nhau ở nhà thờ, theo ý của bố mẹ họ