Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vâng lời; sự vâng theo; sự tuân theo
    act in obedience to orders
    vâng theo lệnh