Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mềm, dẻo, dễ uốn
  yielding material
  vật liệu mềm dẻo
  mềm mỏng, dễ tính (người)

  * Các từ tương tự:
  yieldingly