Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yieldingly /'ji:ldiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] mềm dẻo
    [một cách] mềm mỏng