Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ uốn
  dễ uốn nắn
  linh hoạt, dễ thích ứng

  * Các từ tương tự:
  flexible (printed) circuit, flexible cable, flexible disk = floppy disk, Flexible exchange rate