Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conformable /kən'fɔ:məbl/  

 • Tính từ
  hợp với, phù hợp với, thích hợp với, đúng với, theo đúng
  conformable to someone's wishes
  theo đúng những mong muốn của ai
  dễ bảo, ngoan ngoãn

  * Các từ tương tự:
  conformableness