Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conformableness /kən,fɔ:mə'biliti/  

  • Danh từ
    tính chất phù hợp, tính chất thích hợp
    tính dễ bảo, tính ngoan ngoãn