Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resilient /ri'ziliənt/  

 • Tính từ
  đàn hồi
  có khả năng hồi phục nhanh
  physically resilient
  có khả năng hồi phục nhanh về mặt thể chất

  * Các từ tương tự:
  resiliently