Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mềm mại
  the lithe bodies of the dancers
  thân thể mềm mại của các diễn viên múa

  * Các từ tương tự:
  litheness, lithesome, lithesomeness