Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dễ hướng dẫn, dễ điều khiển, dễ bảo