Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  biết vâng lời, biết vâng theo; ngoan ngoãn
  obedient children
  những đứa trẻ biết vâng lời

  * Các từ tương tự:
  obedientiary, obediently