Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duteous /'dju:tiəs/  /'du:tiəs/

  • Tính từ
    (như dutiful)
    biết vâng lời làm tròn bổn phận

    * Các từ tương tự:
    duteousness