Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dutiful /'dju:tifl/  /'du:tifl/

 • Tính từ
  (cách viết khác duteous)
  biết vâng lời làm tròn bổn phận
  a dutiful servant
  người hầu biết vâng lời và làm trọn bổn phận

  * Các từ tương tự:
  dutifully, dutifulness