Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subservient /səb'sɜ:viənt/  

 • Tính từ
  khúm núm
  a subservient attitude
  thái độ khúm núm
  kém quan trọng hơn, phụ
  mọi sự quan tâm khác đều là phụ so với sự cần thiết có lợi nhuận mau chóng

  * Các từ tương tự:
  subserviently