Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obedientiary /əbi:di'enʃəri/  

  • Danh từ
    cha (ở tu viện)