Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

biddable /'bidəbl/  

  • Tính từ
    chịu vâng lời; dễ bảo