Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhanh mắt; tinh ý
  journalists are trained to be observant
  nhà báo được luyện cho tinh ý
  cẩn thận tuân theo
  observant of the rules
  cẩn thận tuân theo quy tắc

  * Các từ tương tự:
  observantly