Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chăm chú
  an attentive class
  một lớp học chăm chú [nghe giảng]
  ân cần
  he was very attentive to the old lady and did everything for her
  ông ta rất ân cần với bà lão và làm mọi việc cho bà

  * Các từ tương tự:
  attentively, attentiveness