Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dân sự
  civil government
  chính quyền dân sự
  (luật học) hộ, dân sự (trái với hình)
  civil law
  luật hộ, luật dân sự
  lễ độ; tử tế
  how very civil of you!
  anh tử tế quá!
  (thuộc) bên đời (trái với bên đạo)

  * Các từ tương tự:
  civil defence, civil disobedience, civil engineer, civil engineering, civil law, civil liberty, civil list, civil marriage, civil rights