Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  Dũng cảm
  A gallant solider
  Một quân nhân dũng cảm
  A gallant struggle
  Cuộc chiến đấu dũng cảm
  Lộng lẫy; uy nghi
  /gə'lænt/
  Lịch sự với phụ nữ
  Danh từ
  Người lịch sự với phụ nữ

  * Các từ tương tự:
  gallantly, gallantry