Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attentiveness /ə'tentivnis/  

  • Danh từ
    sự chăm chú
    sự ân cần