Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dễ tiếp xúc, sẵn lòng giúp đỡ, hay làm ơn

    * Các từ tương tự:
    Accommodating monetary policy, accommodatingly