Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Accommodating monetary policy   

  • (kinh tế)
    Chính sách tiền tệ điều tiết