Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thể tới được
  the remote hamlet is accessible by bicycle
  cái xóm hẻo lánh đó có thể đi xe đạp đến được
  documents not accessible to the public
  tài liệu không thể đưa ra quần chúng rộng rãi được

  * Các từ tương tự:
  accessibleness