Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

approachable /ə'prəʊt∫əbl/  

  • Tính từ
    có thể đến gần
    the house is only approachable from the south
    ngôi nhà chỉ đến được từ phía nam
    dễ gần (người)