Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obtainable /əb'tainəbl/  

  • Tính từ
    có thể đạt được, có thể giành được, có thể thu được
    are his records still obtainable?
    thành tích của anh ta hiện nay hãy còn đạt được không?