Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ân cần giúp đỡ
  obliging neighbours
  những người hàng xóm ân cần giúp đỡ

  * Các từ tương tự:
  obligingly, obligingness