Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hay nuông chiều
  indulgent parents
  những bố mẹ hay nuông chiều con

  * Các từ tương tự:
  indulgently