Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kiên nhẫn, nhẫn nại