Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ off, towards) khoan dung; tha thứ
  a tolerant father
  một ông bố khoan dung

  * Các từ tương tự:
  tolerantly