Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnanimous /mæg'næniməs/  

  • Tính từ
    hào hiệp

    * Các từ tương tự:
    magnanimously, magnanimousness