Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnanimousness /mæg'næniməsnis/  

  • Danh từ
    tính hào hiệp, tính cao thượng ((như) magnanimity)