Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnanimously /mæg'næniməsli/  

  • Phó từ
    [một cách] hào hiệp