Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tolerantly /'tɒlərəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] khoan dung