Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ with)
  kiên nhẫn; nhẫn nại
  anh sẽ phải kiên nhẫn chịu đựng mẹ tôi, cụ đã gần như điếc rồi đấy
  he's a patient worker
  anh ta là một người lao động bền chí
  Danh từ
  bệnh nhân, người bệnh

  * Các từ tương tự:
  patiently