Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valetudinarian /,vælitju:di'neəriən/  

  • Danh từ
    người quá lo lắng về sức khỏe; người bệnh tưởng

    * Các từ tương tự:
    valetudinarianism