Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valetudinarianism /'vælitju:di'neəriənizm/  

  • Danh từ
    (y học) tình trạng hay đau ốm
    thói quá lo lắng về sức khoẻ của mình