Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwavering /n'weiv ri/  

  • Tính từ
    không rung rinh, không lung lay
    vững chắc, không nao núng, không dao động