Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chuyên cần, cần cù
  a diligent worker
  một công nhân cần cù
  a diligent pupil
  một học sinh chuyên cần

  * Các từ tương tự:
  diligently