Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unswerving /ʌn'swɜ:viŋ/  

 • Tính từ
  kiên định; kiên trì
  unswerving loyalty
  lòng trung thành kiên định
  he is unswerving in pursuit of his aims
  anh ta kiên trì đeo đuổi mục đích

  * Các từ tương tự:
  unswervingly