Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc) triết học; theo triết học; hợp với triết học
  giỏi triết học; dành cho việc nghiên cứu triết học
  bình thảnh, khôn ngoan, thông thái

  * Các từ tương tự:
  philosophical, philosophic, philosophically