Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philosophically /,filə'sɒfikli/  

  • Phó từ
    [về mặt] triết học
    [một cách] bình thản;[một cách] bình tĩnh
    he accepted the verdict philosophically
    anh ta nhận lời tuyên án một cách bình thản