Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  suy nghĩ; trầm ngâm
  in a reflective frame of mind
  trong tâm trạng trầm ngâm
  phản chiếu [ánh sáng] (nói về một bề mặt…)
  reflective number plates
  biển số phản chiếu ánh sáng (ở xe ôtô…)

  * Các từ tương tự:
  reflectively