Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cogitative /'kɔdʤitətiv/  

  • Tính từ
    suy nghĩ, ngẫm nghĩ

    * Các từ tương tự:
    cogitatively, cogitativeness