Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  /di'libərit/
  có tính toán, cố ý, chủ tâm
  a deliberate lie
  điều nói dối cố ý
  khoan thai; thận trọng
  she a slow, deliberate way of talking
  chị ta có lối nói chuyện chậm rãi, khoan thai
  Động từ
  /di'libəreit/
  cân nhắc kỹ; bàn bạc kỹ
  deliberate whether to leave or not
  cân nhắc kỹ xem nên đi hay không

  * Các từ tương tự:
  deliberately, deliberateness